hrad Banská Bystrica

Hradný komplex pozostáva z viacerých objektov a nachádza sa priamo v meste Banská Bystrica, v oblasti Bystrického podolia Zvolenskej kotliny.

Navštívil som hrad Banská Bystrica (30 tu boli)
hore

Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, 362 m n.m.

N48° 44' 14.23",  E19° 08' 48.56"

Historické názvy

Noua villa Bystrice prope Lypcham, Byzterchebana, Bystricia, Nouisolium, Byztricia, Bystrichia, Bistriciensis civitas alias Novizolium, Nouozolium, Banska Bistryca, Baňská Bystrica, Besztercebánya


Prístup a okolie

Hrad Banská Bystrica je mestského typu a tvorí ho viac objektov. Nachádza sa priamo v centre mesta Banská Bystrica. Veľmi jednoducho nájdeme súbor týchto objektov na námestí Š.Moyzesa neďaleko hlavného námestia SNP.

Za povšimnutie v okolí hradu určite stojí aj historický cintorín, ktorý sa nachádza hneď vedľa Matejovho domu. Sú tu pochovaní mnohí národní dejatelia a spisovatelia. Z cintorína je pôsobivý pohľad na hradný komplex.

Okolité hrady (vzdušná čiara): Dolná Mičiná - 9.2 km, Hronsek - 9.9 km, Slovenská Ľupča - 10.6 km, Dúbravica - 11.4 km, Kremnica - 17.2 km, Zvolenský hrad - 18.3 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Mestský hrad a jeho areál je národnou kultúrnou pamiatkou. Tvoria ho objekty, ktoré postupne vybudovali okolo farského kostola a v 15.storočí opevnili. Z pôvodných hradieb sa zachovala iba jedna štvrtina. V areáli hradu sa nachádzajú mnohé významné pamiatky:

Barbakan - zachovanú vstupnú časť opevnenia hradu tvorí predbránie a vežová brána so zvyškami zariadenia zdvíhacieho mostu. Pôvodne sa do hradu vstupovalo po padacom moste nad umelou vodnou priekopou. Neskôr vstavali do medzibránia budovu pre mestských drábov. Na veži sú tri zvony. Najväčší má hmotnosť 99 q

Farský kostol (kostol Nanebovzatia Panny Márie, nemecký kostol) - je najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou. Najznámejšia kaplnka je zasvätená patrónke baníkov sv. Barboreje výrazná gotická architektúra s pôvodne románskou vežou z čias vzniku objektu. Je jednoloďový, s predľženým presbytériom a z oboch strán pristavaný kaplnkami a oratóriom. Z pôvodnej architektúry sa zachovali fragmenty kružieb v lomených oknách, prekryté barokovou prestavbou. Okná kaplnky si zachovali neskorogotické plamienkové kružby. Fasáda objektu je pomaľovaná kvádrovaním. Medzi najlepšie výtvarné diela patrí reliéf Krista na Hore olivovej, umiestnený na vonkajšej strane kostola v nároží veže a torzo Zvestovania, z čias okolo r.1500. Hlavný vnútorný priestor farského kostola je klenutý pruskými klenbami. Má neskorobarokové vnútorné zariadenie a nástenné maľby. Bočné kaplnky, oratórium a sakristia majú bohaté vzorce neskorogotických krúžených a hviezdicových klenieb. Zaujímavý je oltár sv.Barbory, gotická krstiteľnica a gotické tabuľové obrazy.

Slovenský kostol (kostol sv.Kríža) - pôvodne jednoloďová stavba pristavaná k múru hradného opevnenia má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15.storočia. Stojí na mieste bývalej kostnice - márnice. V interiéri kostola je hlavným umeleckým prvkom klasicistický oltár stĺpového typu s kompozitnými hlavicami, ktorý pochádza z roku 1834. Uprostred oltára je súsošie Ukrižovania so sochami Panny Márie a Márie Magdalény, ktorých autorom je Vavrinec Dunajský. Po stranách na podstavcoch sú plastiky jezuitských svätcov a v nadstavci dve sochy anjelov. Kostol sv.Kríža navštevovali slovenskí obyvatelia Banskej Bystrice, preto sa často označuje ako Slovenský kostol.

Matejov dom, pôvodne kráľovský dom, je štíhla, päťpodlažná stavba, zakončená vysokým štítom strechy, ktorý prečnieva nad úroveň opevnenia. Napriek romantickej úprave si zachovala pôvodné riešenie fasád s výrazným maľovaným kvádrovaním. Na parapete okna druhého poschodia je reliéfny erb kráľa Mateja, mestský znak a letopočet 1479. Budovu dal údajne postaviť Matej Korvín pre svoju manželku Beatrice, ktorý bol v tom čase uhorským kráľom. Kráľ Matej tu mal svojho kráľovského úradníka. Funkcia a účel Matejovho domu sa v priebehu storočí pravdepodobne nemenili. Slúžil ako sýpka, sklad, zásobáreň, zbrojnica, resp. strážnica.

Radnica (pretórium) prešla viacerými stavebnými úpravami, napriek tomu si zachovala svoj renesančný ráz. Bloková budova so stĺpovou arkádou pôvodne nadväzovala na hradné opevnenie. Renesančné premurované atiky boli pôvodne v tvare lastovičích chvostov. Budova je trojpodlažná, štvorhranného typu s hladkými novo upravenými fasádami, ktoré z troch strán člení stĺpová arkádová loggia.

Okrem spomenutých objektov patrí k hradnému areálu ešte budova fary a kamenné opevnenie s baštami. Budovy sú v relatívne dobrom stave. V súčasnosti je v objekte hradu, v budove bývalej radnice, Stredoslovenská oblastná galéria a v budove barbakanu reštaurácia. Ostatné budovy slúžia cirkevným účelom.

Pôdorys - hrad Banská Bystrica


hrad Banská Bystrica - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1-farský kostol, 2-kostol sv.kríža, 3-bývalá fara, 4-Farárska bašta, 5-Banícka bašta, 6-Pisárska bašta, 7-barbakan, 8-Matejov dom, 9-radnica


Fotogaléria

Historické fotografie

hrad Banská Bystrica-1886
hrad Banská Bystrica-1910
hrad Banská Bystrica-1935
hrad Banská Bystrica-kresba
hrad Banská Bystrica-Rytina
hrad Banská Bystrica-1911
hrad Banská Bystrica-1910


Fotografie z r. 2007 a 2016

hrad Banská Bystrica-Vstupný barbakan
hrad Banská Bystrica-Pisárska a banícka bašta
hrad Banská Bystrica-Budova bývalej radnice
hrad Banská Bystrica-Radnica - pohľad z boku
hrad Banská Bystrica-Matejov dom a slov. kostol
hrad Banská Bystrica-Vchod do slov. kostola
hrad Banská Bystrica-Slovenský kostol a pisárska bašta
hrad Banská Bystrica-Bývalá fara s farárskou baštou
hrad Banská Bystrica-Farský kostol
hrad Banská Bystrica-Farský kostol
hrad Banská Bystrica-Pohľad z cintorína
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad


Fotografie návštevníkov

hrad Banská Bystrica-Hradný komplex 2008 - Poslal: Jozef
hrad Banská Bystrica-2014 - Poslala: Luba BugošováPošlite nám vaše fotografie - hrad Banská Bystrica


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Banská Bystrica sa už za čias Bela IV. v r.1255 stala slobodným kráľovským mestom. Neskororománsky farský kostol a priestranstvo okolo neho bolo už pred r.1442 opevnené sústavou zemných valov a palisád, ktoré boli v 2.polovici 15.storočia nahradené murovanými kamennými hradbami, zosilnenými baštami a priekopou. Úlohou tejto fortifikácie bolo chrániť výnosy z ťažby drahých kovov a ochrana mesta. Jednotlivé budovy boli ohradené spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr.

Neskôr do areálu postupne vstavali gotický dom kráľa Mateja (r.1479), kostol sv.Kríža (r.1492), kubus radnice (r.1500) a opevňovacie práce boli dovŕšené do r.1512 výstavbou vstupného barbakanu. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. V druhej tretine 16. stor. prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V r.1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. V roku 1589 bolo mesto kompletne obostavané kamennými hradbami za účelom ochrany proti nájazdom nepriateľských Turkov. V r.1620 tu bol na krajinnom sneme zvolený za kráľa Gabriel Bethlen. K rozsiahlej epidémii moru došlo v r.1645, čo malo za následok stratu mnohých životov.

V r.1761 došlo v jednej medenej huti k ničivému požiaru, ktorý zachvátil veľkú časť mesta a spôsobil veľké škody. Po požiari došlo k renováciám budov, taktiež farský kostol prešiel v r.1767 barokovou obnovou. Zrútenú klenbu nahradili barokovou. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami. Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. Postupným búraním hradieb z ktorých sa zachovala len severná časť, sa stal priestor hradu otvorenou súčasťou mesta.


Povesti a legendy

Povesť o hrade

Syn majstra Pavla údajne v hádke zabil akéhosi krakowského mešťana a mal zaplatiť Krakowu vysoké odškodné. Keďže nemal potrebnú sumu, ponúkla sa banskobystrická mestská rada, že zaplatí odškodné pod podmienkou, že Majster Pavol vyzdobí kaplnku sv.Barbory vyrezávaným gotickým oltárom.


Video - hrad Banská BystricaUžitočné informácie

Areál je voľne prístupný, vstupné sa platí do galérie v Pretóriu a múzea v Matejovom dome. V barbakane je reštaurácia, ostatné objekty slúžia cirkvi. Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
hrad Banská Bystrica
Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: www.referaty.atlas.sk, www.wikipedia.sk, www.wikipedia.com, www.historickarevue.com, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

Eriksoft DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA